Základné pojmy

Zoznam skratiek

AGC

 

European Agreement on Main International Railways Lines

AGTC

 

European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations

a.s.

 

akciová spoločnosť

ASFEÚ

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky pre ŠF EÚ

CITES

 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ČOV

 

čistiareň odpadových vôd

DPH

 

daň z pridanej hodnoty

DUR

 

dokumentácia pre územné rozhodnutie

EAGGF

 

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

(Európsky poľnohospodársky podporný a záručný fond)

EBRD

 

European Bank for Reconstruction and Development

(Európska banka pre obnovu a rozvoj)

ECB

 

Európska centrálna banka

EDIS

 

Extended Decentralised Implementation System

(Rozšírený decentralizovaný systém implementácie)

EIA

 

Environmental Impact Assessment

(Hodnotenie dopadu na životné prostredie)

EIB

 

Európska investičná banka

EHP

 

Európsky hospodársky priestor

EK

 

Európska komisia

EMU

 

European Monetary Union

(Európska menová únia)

EO

 

ekvivalentný obyvateľ

EP

 

Európsky parlament

ERDF

 

European Regional Development Fund

(Európsky fond regionálneho rozvoja)

ES

 

Európske spoločenstvo

ESD

 

Európsky súdny dvor

ESF

 

Európsky sociálny fond

 

Európska únia

EUR

 

Európska menová jednotka

EURATOM

 

European Atomic Energy Community

(Európske združenie atómovej energie)

FSR

 

Fond sociálneho rozvoja

HDP

 

hrubý domáci produkt

HIM

 

hmotný investičný majetok

HNP

 

hrubý národný produkt

IAEIP

 

Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov

IO

 

implementačný orgán

ISPA

 

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

(Nástroj predvstupových štrukturálnych politík)

KF

 

Kohézny fond

KB

 

komerčná banka

KD

 

kombinovaná doprava

KPP

 

konečný prijímateľ pomoci

MDVaRR SR

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MF SR

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MPaRV SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVaR SR

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MS SR

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠVaŠ SR

 

Ministerstvo školstva, vedy a športu Slovenskej republiky

MZVaEZ SR

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MZ SR

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NARMSP

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

NF

 

Národný fond

NKÚ SR

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

NP

 

Národný park

NSRR

 

Národný strategický rozvojový rámec

NR SR

 

Národná rada Slovenskej republiky

NUTS

 

Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

NV

 

neoprávnený výdavok

OV

 

oprávnený výdavok

PHSR

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PO

 

platobný orgán

POH

 

Program odpadového hospodárstva

PP

 

povinné prílohy

RISO

 

Regionálny informačný systém o odpadoch

RO

 

riadiaci orgán

SAD

 

Slovenská autobusová doprava

SAPARD

 

Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural Development

(Špeciálny akčný program pre predvstupovú pomoc v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka)

SACR

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

SAMRS

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu

SARIO

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SAŽP

 

Slovenská agentúra životného prostredia

SFK

 

Správa finančnej kontroly

SIEA

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

SOPO

 

sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom

SORO

 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

s.r.o.

 

spoločnosť s ručením obmedzeným

SSC

 

Slovenská správa ciest

STN

 

Slovenská technická norma

SVP

 

Slovenský vodohospodársky podnik

ŠP

 

štátna pokladnica

ŠR

 

štátny rozpočet

ŠF

 

štrukturálne fondy

TEN-T

 

Trans-European Network – Transport

(Transeurópska dopravná sieť)

TINA

 

Transport Infrastructure Needs Assessment

(Vyhodnotenie potrieb dopravnej infraštruktúry)

TP

 

Technická pomoc

VD

 

vodné dielo

VS

 

vodárenská spoločnosť

VÚC

 

Vyšší územný celok (samosprávny kraj)

WU

 

Winding up

(Vyhlásenie o ukončení pomoci)

ZV

 

zoznam výdavkov

Z.z.

 

zbierka zákonov

ŽoNFP

 

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok

ŽoP

 

Žiadosť o platbu

ŽSR

 

Železnice Slovenskej republiky