Služby

Aké služby poskytujeme:

 • poradenské, konzultačné, právne a sprostredkovateľské služby;

 • vzdelávacie a školiace aktivity (semináre, školenia, konferencie) zo všetkých oblastí spoločenského života;

 • kompletná príprava projektov podporovaných zo zahraničných finančných zdrojov (Štrukturálne fondy EÚ, finančné mechanizmy štátov EÚ) a domácich finančných zdrojov (grantové systémy a dotácie ústredných orgánov štátnej správy);

 • kompletná implementácia a monitoring projektov podporených zo zahraničných finančných zdrojov i z domácich finančných zdrojov;

 • posudzovanie kvality, efektívnosti, využiteľnosti a udržateľnosti projektov;

 • príprava a spracovávanie rôznorodých analýz, posudkov a štúdií uskutočniteľnosti (nielen k projektom);

 • služby spojené s napĺňaním programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest a mikroregiónov.

Komu poskytujeme naše služby:

 • obce, mestá;

 • združenia obcí a miest (mikroregióny);

 • podnikateľské subjekty;

 • živnostníci;

 • školy a školské zariadenia;

 • nadácie;

 • občianske združenia ;

 • neziskové organizácie;

 • Slovenská akadémia vied;

 • vyššie územné celky (VÚC).