Referencie

ATLID s.r.o. je spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2005 najmä v oblasti tvorby a prípravy projektov, externého manažmentu, implementácie a monitoringu projektov podporených z rôznych domácich, no predovšetkým zahraničných finančných zdrojov (Štrukturálne fondy EÚ, finančné mechanizmy štátov, domáce štátne dotácie a grantové programy ústredných orgánov štátnej správy).

Cieľom spoločnosti je odborne pomôcť klientom pri príprave projektov zo zahraničných i domácich zdrojov a následnom zabezpečovaní implementácie a monitoringu úspešne podporených projektov, čo je veľmi dôležitou fázou použitia finančných prostriedkov najmä zo zahraničných zdrojov.

ATLID s.r.o. je zároveň spoločnosťou, ktorá organizuje školiace a vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach spoločenského života (semináre, školenia, konferencie). Spolupracuje s poprednými odborníkmi zo všetkých oblastí.

Služby našej firmy využívajú subjekty a klienti z celého Slovenska v rámci všetkých operačných programov a dotačných systémov:


Základná infraštruktúra a rozvoj vidieka/regiónov:

 • podpora a rozvoj sociálnej infraštruktúry (rekonštrukcia, modernizácia domovov sociálnych služieb a hospicov),

 • podpora a rozvoj kultúrnej infraštruktúry (rekonštrukcia, modernizácia kultúrnych domov a objektov kultúry),

 • podpora a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry (rekonštrukcia, modernizácia nemocníc a objektov ambulantnej starostlivosti),

 • podpora a rozvoj školskej infraštruktúry (rekonštrukcia, modernizácia škôl a školských zariadení),

 • revitalizácia a rozvoj obcí,

 • rekonštrukcia a revitalizácia verejných priestranstiev v obciach a mestách,

 • renovácia centrálnych častí obcí a miest,

 • rekonštrukcia miestnych komunikácií,

 • rekonštrukcia chodníkov,

 • podpora skvalitňovania vidieckeho života,

 • rekonštrukcie objektov vo vlastníctve obcí a miest (budovy ObÚ, MsÚ, domovov smútku).

Životné prostredie:

 • budovanie verejnej kanalizácie v obciach a mestách,

 • budovanie čističiek odpadových vôd,

 • budovanie a rekonštrukcia vodovodov,

 • podpora zavádzania pitnej vody,

 • budovanie protipovodňových opatrení,

 • podpora odpadového hospodárstva,

 • uzavretie a rekultivácia skládok,

 • podpora zhodnocovania odpadov,

 • podpora zavádzania biologicky rozložiteľných odpadov,

 • podpora zavádzania separovaného zberu odpadov,

 • podpora ochrany ovzdušia (zmeny v palivových základniach obecných a mestských objektoch),

 • podpora výchovy, vzdelávania a environmentálnej osvety,

 • podpora ochrany prírody a krajiny,

 • podpora rozširovania zelene v obciach a mestách.

Priemysel:

 • podpora zavádzania inovácií a technologických transferov,

 • podpora a budovanie priemyselných parkov,

 • podpora konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu,

 • podpora nákupu strojov a zariadení na skvalitnenie a rozšírenie výrob.

Cestovný ruch:

 • podpora rozvoja cestovného ruchu,

 • podpora podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu,

 • rekonštrukcia a modernizácia objektov cestovného ruchu,

 • podpora propagácie cestovného ruchu.

Vzdelávanie a ľudské zdroje:

 • skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora,

 • prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom zlepšenia kvalifikácie a adaptability zamestnancov,

 • podpora existujúcich a vytváranie nových pracovných miest,

 • premena tradičnej školy na modernú,

 • podpora a rozvoj počítačovej gramotnosti a IKT na stredných školách,

 • podpora výskumno – vývojových centier,

 • budovanie infraštruktúry vysokých škôl.

Veda a výskum:

 • budovanie a podpora centier excelentnosti,

 • podpora výskumu a liečby Alzheimerovej choroby,

 • podpora výskumu v molekulárnej medicíne,

 • podpora výskumu kvality života,

 • podpora endokrinologického výskumu.

Poľnohospodárstvo:

 • podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov,

 • podpora investícií do fariem a domácej výroby,

 • podpora mladých, začínajúcich farmárov,

 • podpora rozvoja prvovýrobcov.

PHSR:

 • vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest, mikroregiónov

(Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Košický kraj).

Cezhraničná spolupráca:

 • turizmus a voľný čas (Rakúsko – Slovensko),

 • ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva (Poľsko – Slovensko),

 • pôdohospodárstvo (Maďarsko – Slovensko).

Nórsky finančný mechanizmus (Finančný mechanizmus EHP):

 • budovanie sociálnej infraštruktúry (rekonštrukcia domu sociálnych služieb),

 • budovanie zdravotníckej infraštruktúry (rekonštrukcia nemocnice),

 • budovanie kultúrnej infraštruktúry (rekonštrukcia kaštieľa),

 • environmentálna infraštruktúra (odpadové hospodárstvo).

Grantový systém a dotácie ústredných orgánov štátnej správy SR:

 • podpora kultúry a skvalitňovanie kultúrnej infraštruktúry (rekonštrukcie kultúrnych domov a kultúrnych objektov, podpora osvety a osvetovej činnosti, podpora ľudových zvykov a rozvoj tradícií v obciach a regiónoch),

 • podpora environmentálnej infraštruktúry (podpora výchovy, vzdelávania a environmentálnej osvety, podpora zhodnocovania odpadov, podpora separovania odpadov),

 • skvalitňovanie školskej infraštruktúry (rekonštrukcia škôl a školských zariadení),

 • podpora zamestnanosti a rozvoj počítačovej gramotnosti.