Legislatíva EÚ

Najdôležitejšie nariadenia a dokumenty EÚ pre zabezpečenie čerpania prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu:

Nariadenia

Nariadenia sú všeobecne záväzné právne akty, ktorých úlohou je zabezpečiť jednotné vykonanie ustanovení zmlúv, ktorými sa zakladajú eú (tzv. primárne právo). Nariadenia sú všeobecne záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo aplikovateľné v každom členskom štáte. Nariadenia majú prednosť pred vnútroštátnym právom a nevyžadujú transpozíciu do vnútroštátneho právneho systému. Termín ich záväznosti sa odvíja od dátumu ich uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005;

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 94/1681/ES týkajúci sa nezrovnalostí a spätného získania chybne vyplatených čiastok v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a organizáciou informačného systému v tejto oblasti;

 • Nariadenie Rady ES č. 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

 • Nariadenie Rady č. 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;

 • Nariadenie Rady č. 99/1260/ES ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 99/1783/ES o Európskom fonde pre regionálny rozvoj;

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 99/1784/ES o Európskom sociálnom fonde;

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1164/1994 z 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond;

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1264/1999 z 21. júna 1999, ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1164/94, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond;

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1265/1999 z 21. júna 1999 ktoré mení a dopĺňa prílohu II  nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond;

 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov ES z 18.decembra 1995;

 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/1996 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK za účelom ochrany finančných záujmov ES pred spreneverou a inými podvodmi z 11. novembra 1996.

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/1994 z 26. júla 1994 týkajúce sa porušenia predpisov a vrátenia súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a organizácie informačného systému v tejto oblasti;

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 ohľadne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu a postupom pri vykonávaní finančných opráv;

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2003 zo 6. januára 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov súvisiacich s opatreniami spolufinancovanými z Kohézneho fondu.

Rozhodnutia

Rozhodnutia sú individuálne právne akty – zaväzujú len tie subjekty, ktorým sú určené, ale pre adresáta sú záväzné vo všetkých svojich častiach. Uverejňujú sa až na výnimky v Úradnom vestníku EÚ.

 • Šieste rozhodnutie Rady (EHS) č. 388/1977 zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty;

 • Rozhodnutie Komisie (ES) č. 621/2004 z 1. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, týkajúce sa informačných a propagačných aktivít v súvislosti s činnosťou Kohézneho fondu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Komisie (ES) č. 455/1996, týkajúce sa opatrení pre zverejňovanie, ktoré budú musieť vykonávať členské štáty a EK v súvislosti s aktivitami Kohézneho fondu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994].